REGULAMIN KONKURSU

>> ZAGADKI MATEMATYCZNE - O D I D O G <<

 

ADRESACI:

Konkurs kierowany jest do gimnazjalistów:

 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

 • Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

 

CELE:

 • doskonalenie umiejętności matematycznych (logicznego myślenia, wykorzystywania zdobytej wiedzy);
 • rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań matematycznych;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • rozpowszechnianie matematyki wśród uczniów;
 • motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
 • międzyszkolny udział uczniów w konkursie;
 • wyłonienie talentów matematycznych.

 

ORGANIZATORZY:

mgr inż. Gizela Kubica, nauczyciel matematyki i fizyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

mgr inż. Justyna Nierada, nauczyciel informatyki i matematyki w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

 

CZAS TRWANIA

Konkurs będzie trwał 25 tygodni kalendarzowych. Rozpocznie się z dniem 02 grudnia 2013r a zakończy się 23 maja 2014r.

 

CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:

 • Raz w miesiącu, na stronie internetowej http://www.odidog.gim3g.tk , zostanie opublikowana lista zadań przygotowanych przez grupę uczniów z obu gimnazjów. Zagadki mają ważność JEDNEGO MIESIĄCA.

UWAGA!

  • Zadania utworzone przez uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej rozwiązują uczniowie z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach.
  • Zadania utworzone przez uczniów Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach rozwiązują uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej.
  • Zadania w zakładce ZADANIA DLA WSZYSTKICH mogą rozwiązywać uczniowie z obu szkół.

 

 • Rozwiązania zadań można przesłać na adres mailowy, w tytule podając nazwę zagadki, a w treści swoje imię, nazwisko, klasę oraz szkołę. Rozwiązania można też w formie papierowej przekazać bezpośrednio organizatorom konkursu.  
 • Tekst rozwiązań można podawać również w języku obcym (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański) - wiąże się to z punktami bonusowymi.
 • Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie, przedstawiając przynajmniej jedno rozwiązane zadanie.
 • Na stronie internetowej prezentowane będą wyniki trzech najlepszych gimnazjalistów;
 • Zwycięzcą konkursu ZAGADKI MATEMATYCZNE zostanie uczeń, który uzyska największą liczbę punktów.
 • Najlepsi uczniowie uzyskają nagrodę – niespodziankę ufundowaną przez Radę Rodziców obu szkół.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo redukowania punktów uczestnikom konkursu, którzy będą wykorzystywać nieuczciwe metody.

 

SKALA PUNKTÓW ZASTOSOWANA W KONKURSIE:

Za każde rozwiązane zadanie uczestnicy otrzymują:

 • 5 punktów – prawidłowe rozwiązanie zadania z pełnym komentarzem;
 • 3 punkty – prawidłowe rozwiązanie zadania ale bez  komentarza lub zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale dalsza część rozwiązania zawiera usterki
 • 2 punkty – co najmniej połowa zadania została rozwiązana poprawnie;
 • 0 punktów – zadanie nie zostało poprawnie rozwiązane lub zawiera liczne usterki.

Kto pierwszy, ten.... :)

Uczeń, który jako pierwszy przekaże poprawnie rozwiązaną zagadkę otrzyma BONUS w postaci dodatkowych 2 punktów. Dodatkowe 2 punkty otrzymać można również za podanie odpowiedzi w dowolnym języku obcym tj. języku angielskim, niemieckim, francuskim lub hiszpańskim.

Bonusy można połączyć tzn. być pierwszym i przedstawić rozwiązanie w języku obcym.